Page 23 - Raja-Moravia spol. s .r.o. - prezentace spole

Basic HTML Version

FOTO JEDNATELE SPOLEČNOSTI
www.raja-moravia.com
23
www.raja-moravia.com
Výroba parních turbín
Manufacture of part of water power
Herstellung eines Teils des Wassers Kraft
Od roku 2006 jsme začali ve spolupráci s našimi zákazníky rozvíjet program výroby součástí vodních elektráren, zejména nosných
stolů apod.
Od roku 2007 jsme rozšířili výrobní program o výrobu nosných ocelových konstrukcí pro turbíny.
K tomuto vývoji dopomohlo i samostatné oddělení konstrukce a také vytvořením samostatné kontroly kvality v procesu výroby
na všech úrovních.
Since 2006 we have begun, in cooperation with our customers
to develop the production of hydroelectric power plants, in
particular supporting tables, etc.
Since 2007 we have expanded production schedule for
production of bearing steel structures for the turbines.
This development dopomohlo and a separate department of
construction and the creation of a separate quality control in
the production process at all levels.
Seit 2006 haben wir begonnen, in Zusammenarbeit mit unseren
Kunden zu entwickeln, die Produktion der Wasserkraftwerke,
insbesondere die Unterstützung Tabellen, usw.
Seit 2007 haben wir die Produktion Zeitplan für die Herstellung
von Stahl mit Strukturen für die Turbinen.
Diese Entwicklung dopomohlo und eine gesonderte Abteilung
Bau-und die Schaffung eines gesonderten Qualitätskontrolle
in der Produktion auf allen Ebenen.