Page 25 - Raja-Moravia spol. s .r.o. - prezentace spole

Basic HTML Version

25
www.raja-moravia.com
Divize kovoobrábění
Při zahájení výroby v roce 1994 sloužila tato část výroby pouze jako podpora divize kovovýroba se zaměřením na opracování
hydraulických komponent, spojek, vík a výrobu dalšího příslušenství k nádržím na hydraulické oleje, především návarků a přírub.
V průběhu posledních let se situace změnila a dnes je tato část výroby samostatným dodavatelem jak svých výrobků, tak i
samostatnou moderní funkční jednotkou pro komerční opracování hliníkových odlitků, případně i opracování oceli. Tato divize
v posledních rocích nezávisle na divizi kovovýroby dodává svoje produkty mimo jiné do poboček nadnárodních společností na
jižní Moravě.
Také tato divize prošla postupným inovativním vývojem, a to zejména s ohledem na neustále se zvyšující kvalitativní nároky
našich zákazníků. Konvenční obrábění bylo postupně nahrazeno CNC technologiemi a moderními CNC stroji.
Díky těmto změnám jsme nyní schopni našim zákazníkům nabídnout jak kusovou výrobu, tak i výrobu středně velkých a malých
sérií, při zachování velké míry časové flexibility.
Ať se jedná o kusovou nebo sériovou výrobu, neustále klademe velký důraz na kvalitu zpracování a 100% výstupní kontrolu.
The Machining Division
Division Metallbearbeitung
At the time of production launch, in 1994, this part of our
productionwas merely used as support for theMetalWorkshops
Division specializing in the machining of hydraulic components,
couplings, covers (lids), and manufacture of other accessories
to hydraulic oil tanks, mainly weld-on pieces and flanges. Over
the recent years, the market situation continued to change,
so that by now this division is both an independent supplier
of its own products and a modern autonomously functioning
unit specializing in commercial machining of aluminum or
steel castings. Lately, the Machining Division has become
increasingly independent of the Metal Workshops Division and
began to supply its products inter alia to subsidiaries of the
supranational companies in the South- Moravian Region.
The Machining Division, too, went through several phases of
step-by-step transformation with main focus on innovations
leading to better satisfaction of our customers’ ever more
demanding quality requirements. Conventional machining
gradually had to make room for CNC technologies and modern
CNC machines.
Thanks to these changes, we are now able to offer our
customers made-to-order piece work, as well as small and
medium-sized series, while retaining a high degree of time
flexibility.
Of course, both in the area of piece work and serial production,
we never fail to put the greatest emphasis on the quality of our
workmanship and 100% end-product control.
Bei der Produktionsaufnahme im Jahre 1994 galt dieses
Produktionssegment lediglich als eine Unterstützung für
die Division Stahlbau mit Ausrichtung auf Bearbeitung
von hydraulischen Bauteilen, Kupplungen, Deckeln,
und auf Produktion von weiteren Zubehörteilen für die
Hydraulikölbehälter, vor allem von Anschweißteilen und
Flanschen. Im Verlauf der letzten Jahre hat sich die Situation
geändert und heute wird diese Division sowohl als ein
eigenständiger Anbieter von eigenen Produkten, als auch als
eine moderne, funktionsfähige Produktionseinheit verstanden,
die sich mit kommerzieller Zerspanung von Alugussteilen
bzw. auch mit Stahlbearbeitung beschäftigt. Diese Division
beliefert in den letzten Jahren, unabhängig von der Division
Stahlbau, mit ihren Produkten unter anderem auch jeweilige
Filialen der multinationalen Gesellschaften mit ihrem Sitz in
der Südmährischen Region.
Auch diese Division erlebte eine allmähliche innovative
Entwicklung, und zwar namentlich hinsichtlich der sich
ständig steigernden Qualitätsanforderungen unserer Kunden.
Die konventionelle Bearbeitung wurde schrittweise durch
jeweilige CNC-Technologien und moderne CNC-gesteuerte
Maschinen ersetzt.
Dank diesen Änderungen sind wir derzeit in der Lage,
unseren Kunden sowohl eine Einzelproduktion, als auch eine
Produktion von kleinen bis mittelgroßen Serien bei Einhaltung
einer großen Zeitflexibilität anzubieten.
Sei es die Einzel- oder Serienfertigung, es wird nach wie vor
ein großes Augenmerk auf die Bearbeitungsqualität sowie auf
eine 100% Endprüfung gelegt.